نمایشگاه ها

نمایشگاههایی که پتروفوند در آن شرکت د اشته و یا به عنوان بازدید کننده از آن گزارش تهییه کرده است

توضیحات تکمیلی
  1. دسته‌ها برخلاف برچسب‌ها می‌توانند سلسله مراتب داشته باشند.
  2. به طور مثال شما می‌توانید یک دسته به نام موسیقی داشته باشید و برای آن دسته، زیر دسته‌هایی مانند موسیقی ایرانی و یا موسیقی غربی تعریف کنید.دسته‌ها برخلاف برچسب‌ها می‌توانند سلسله مراتب داشته باشند.

به طور مثال شما می‌توانید یک دسته به نام موسیقی داشته باشید و برای آن دسته، زیر دسته‌هایی مانند موسیقی ایرانی و یا موسیقی غربی تعریف کنید.دسته‌ها برخلاف برچسب‌ها می‌توانند سلسله مراتب داشته باشند. به طور مثال شما می‌توانید یک دسته به نام موسیقی داشته باشید و برای آن دسته، زیر دسته‌هایی مانند موسیقی ایرانی و یا موسیقی غربی تعریف کنید.